افسوران

پرمهر

كلانسورا

میراب

اوماسلان علیا

درمانلو

دمیرچی سفلی

كریملو

مهره

اوچ اغاج

شیلوه علیا

كلان

وان سفلی

وانستانق

هاچاكنددرمانلو

پیره خلیل

پیله درق

تازه كندموران

جنگان

سیاوش كندی

اوماسلان سفلی

لجایر

میخوش

وان علیا

همه شان

یل دگرمانی

اوچه

ایل خانلار

بورك اباد

تمرداش

دمیرچی علیا

سیدلرزهرا

سینه سر

سیه

شیلوه سفلی

علی وردیلو

كولاتان

یدی درق