كورامالو

اقاوردیلو

چنار

صالح بیگلو

محمدتقی كندی

اروج علیلو

تپلقا

صیاداباد

خان محمدلو

عباس علیلو

گرمی انگوت

ملالو/مالالار

پنجه علی خرابه سی

پیرلو

جبیلو

درگاهلو

شوردرق سفلی

هدیلو

یل سویی

قباله كندی

محمدقلی بیگ لو

سیداباد

چنار

اوچبلاغ

جمولو كندی /جملو

داشقاپو

شاعرلو

شهبازلو

اصغرخانلو

قشلاق جدا/جداقشلاقی

قیلولو

جهانگیرلو

قطارسفلی

قطارعلیا

نریمان

برون قشلاق سفلی

كهل قشلاق

تكبلاغ انگوت

جلدك

چات قشلاق بالا

ساری لار

شوردرق علیا

قربانلو

قشلاق بخشعلی

ماراللوی جعفرقلی خانلو

تكه چی

خانعلی دره سی

زارع اباد

شعبانلو

منصورلو

 

انی

اظماره علیا

انی علیا

چلك

رمضانلو

قنبرلو

الیله

انی سفلی

انی وسطی

تپه

قوزلو

اظماره سفلی

الیله سر

بیعرق

تازه كندقره بلاغ

تنگ

داشدیبی

ساری درق

شاون سفلی

شاون علیا

قره بلاغ

قره یاتاق

گیگال

 

آزادلو

ازادلو

پرچین سفلی

عبابیگلو

كردلر

اقاحسن بیگلو

پرچین علیا

درویش گورنمز

رحیملوی موران

زنگبار

سلاله

صمدلو

كمرقیه

اروج اباد

باقرلو

اكبراباد

تپه باشی

درین كبود

قره قشلاق

مهدی خانلو

هادی بیگلو