ارانچی

انگورتلارسفلی

چونه خانلو

سیدكندی

شكراب

شكرلوی سفلی

فرضی كندی

هاچاكندتازه

قاطریوران سفلی

قاطریوران علیا

بابی كندی

بهرام اباد

بیك باغی

حواس كندی

خامسلو

ساری نصیرلو

شكرلوی علیا

شوردرق انی

صغیرلر

قزل گونی

كچلر

كله سرسفلی

كله سرعلیا

مشهدلو

نجفقلی قشلاقی

نقاره