ارزنق

اسمعلی كندی

تكبلاغ شرفه

توسانلوی برزند

دامداباجا

زرگربرزند

شهماربیگلو

قاسم كندی

نصراله بیگلو

ماكریوشوندره سی

ابراهیم كندی

احدبیگلو

اقداش علیا

اقداش سفلی

تكدام برزند

حاج احمدكندی

حسین خانلو

داشبلاغ برزند

درگاهلوی برزند

دمیرچی دره سی سفلی

دمیرچی دره سی علیا

شرفه

طاوس دره سی

علی محمدلو

قلعه برزند

ماراللوی كلبلو

میكائیل دره سی

نوراله بیگلو